مناقصات سال 1400

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای 4/م/444 موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

شرایط شرکت در مناقصه دومرحله ای 3/م/ 0، خریدواکسن( ppr )طاعون نشخوار کنندگان کوچک

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 1/م/ 400 ، موضوع خرید 27 عدد کیت آزمایشگاهی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 2/م/ 400 ، موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

 

مناقصات سال 1399

1- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  5/م/ 99 موضوع خرید لوله خونگیری خلاء دار همراه با سرسوزن

2- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  6/م/ 99 موضوع خرید واکسن تب برفکی پلی والان گوسفندی با پایه آبی یا روغنی

3- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  7/م/ 99 موضوع خرید واکسن هاری

4- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  8/م/ 99 موضوع خرید سموم دامی

5- فراخوان مزایده عمومی

6- فراخوان تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای ( 8/م/ 99)

7- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (21 /م/ 99)

8- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ( 11 /م/ 99) "موضوع خرید واکسن PPR (طاعون نشخوار کنندگان کوچک)

 

مناقصات سال 1398

1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی، فایل فشرده پیوست حاوی آگهی و شرایط مناقصه دریافت نمایید

2- مناقصه 2م98 نگهبانی، برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید

3- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

4- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری، تجدید مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

5- مناقصه خرید واکسن های دامی 4 م 98 (مهر ماه 98)، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

6- مناقصه  5 م 98 ، خرید کیت و آنتی ژن، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

7- تجدید مناقصه 5م98 خرید کیت ، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی،  برای دریافت شرایط تجدید مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

 
9-تجدید مناقصه 6 م 98 بازسازی ساختمان اداری، برای دریافت شرایط تجدید مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

مناقصات

لینک کوتاه