منشور اخلاقی کارکنان سازمان دامپزشکی کشور 

 

مـا کارکنـان سـازمان دامپزشـکی کشـور بـا ایمـان بـه خالـق هسـتی و الهـام از تعالیـم عالیـه اسـلام ، تمـام تـلاش و همـت خـود را بـراي انجــام صادقانــه وظایــف و افزایــش ســطح رضایــت منــدي مــردم در راسـتاي اعتـلاي بهداشـت دام و تامیـن امنیـت و سـلامت غذایـی بـه کار گرفته و خود را ملزم به رعایت اصول زیر می دانیم :

1 -همـواره رضایـت خـداي متعـال را مـد نظـر قـرارداده و بـر آنچـه کـه خداونـد امـر یـا از آن نهـی مـی کنـد ، توجـه کامـل داشـته و او را ناظـر بـر اعمـال و کـردار خویـش بدانیم.

2 -بــه رعایــت نظــم در انجــام فعالیــت هــا و حضــور بــه موقــع در محــل کار و آراستگی شخصی خود توجه نماییم .

3 -در انجـام وظایـف و مسـئولیت هـا پشـتکار و جدیـت داشـته و آنهـا را بـا دقـت ، صحت و به موقع انجام دهیم .

4 -روحیـه کار جمعـی را در خـود تقویـت و در انجـام فعالیـت هـاي گروهـی مشـارکت پذیر باشیم .

5 -سـعی نماییـم دانـش خـود را بـه روز نگـه داشـته و بـا اسـتفاده از فنـاوري هـاي نویـن تا حد ممکن امور مربوط به مشتریان را بدون نیاز به حضور آنان انجام دهیم .

6 -به ارباب رجوع احترام گذاشته و با آنان خوش رفتار باشیم .

7 -بـا رعایـت انصـاف ، عدالـت و رازداري خواسـته هـاي قانونـی اربـاب رجـوع را در چارچـوب وظایـف خـود بـا صحـت ، دقـت ، سـرعت و بـا حفـظ کرامـت انسـانی بـدون تشریفات زائد اداري و تحمیل هزینه اضافی به وي ارائه دهیم .

8 -روحیـه انتقـاد پذیـري داشـته وانتقـادات سـازنده دیگـران را بـه عنـوان فرصتـی براي اصلاح و بهبود خود وفعالیت هایمان بدانیم.

9 -از امکانــات ، تجهیــزات و ســرمایه هــاي ســازمان حفاظــت نمــوده و در اســتفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

10 -صرفـه جوئـی ، نـوآوري ، خلاقیـت و مسـئولیت پذیـري در انجـام امـور محولـه را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم .

آدرس سازمان دامپزشکی کشور

آدرس: اردبیل، بزرگرا شهدا، خیابان دامپزشکی

تماس با ما
  • تلفن: 04533394800

  • کد پستی: 5617649159

  • فکس: 04533394655

لینک ها
آمار بازدید
  • بازدید این صفحه : 49
  • بازدید امروز : 98
  • کل بازدید : 58316
  • بازدیدکنندگان آنلاين : 1
تلفن ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512
تاریخ آخرین بروزرسانی سایت: 1399/05/16